Nieuwe leidraad Zorgproces Pijn op de borst

Wat te doen bij pijn op de borst is vaak niet simpel. Het kan om je hart gaan, waarbij soms acute zorg nodig is, zoals bij een hartinfarct. Maar pijn op de borst kan ook met andere oorzaken te maken hebben.

Jaarlijks melden zich ruim 1.000.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst (POB). Bij patiënten die worden doorverwezen door de huisarts (14%) naar de cardioloog blijkt nog steeds vaak geen sprake te zijn van Angina Pectoris (hartkramp).

Een groot gedeelte van deze patiënten heeft pijn op de borst zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak, waarbij het risico op bijvoorbeeld een hartinfarct zeer klein is. Het gevolg: onnodige belasting van de ziekenhuiszorg en onrust bij de patiënt. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt? 

NVVC-Connect heeft het initiatief genomen om het ideale zorgproces op te stellen voor patiënten die met pijn op de borst bij de zorgverlener komen. Samen met huisartsen die gespecialiseerd zijn in hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en experticecentrum Harteraad is de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst opgesteld. Deze leidraad geeft aan wat er wanneer (en eventueel door wie) moet gebeuren om ook daadwerkelijk de juiste uitkomsten voor de patiënt te bereiken. De leidraad is een aanvulling op de door cardiologen en huisartsen opgestelde Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele Angina Pectoris, waarin de zorginhoudelijke afspraken staan.

Harteraad brengt in dit project het patiëntperspectief in: met een enquête onder mensen met pijn op de borst(2019) en focusgroepgesprekken. Insteek is dat ook patiënten zélf beter toegerust worden om signalen te herkennen en adequaat actie te ondernemen. Met Harteraad is het zorgproces in kaart gebracht voor een patiëntversie .

Op dit moment testen drie pilotregio’s de leidraad uit. Gemeten wordt of het ontwikkelde zorgproces de gewenste uitkomsten heeft. Eind 2022 zijn de resultaten van deze proefimplementatie bekend en wordt met de betrokken partijen de leidraad waar nodig bijgesteld. Landelijke uitrol van de beproefde leidraad vindt naar verwachting plaats vanaf 2023.  


U kunt de leidraad en de patiëntversie hier vinden


Informatie over de betrokken organisaties:

NVVC Connect https://www.nvvcconnect.nl/

HartVaatHAG https://hartvaathag.org/

Harteraad https://harteraad.nl/